Coro Matrimonios y Eventos / E-mail:aguaclara@coromatrimonios.cl